Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

 

Nowa wersja deklaracji wprowadzona została Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.06.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do pobrania formularz w wersji pdf: CIT-8 26

Program księgowy Krawiec FK umożliwia przygotowanie elektronicznej wersji formularza CIT-8(26) za rok 2018 oraz jego przesłanie do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy strukturę elektronicznej wersji Formularza CIT-8, która przygotowana została na podstawie opublikowanego przez Ministerstwo Finansów schematu xsd:

Schema CIT-8(26)_v1-0E.xsd

element Deklaracja
diagram cit-8-26-v1-0e_p1.png
annotation
documentation
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

element Deklaracja/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p2.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element Deklaracja/Podmiot1
diagram cit-8-26-v1-0e_p3.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
rola   xsd:string   required      Podatnik    

attribute Deklaracja/Podmiot1/@rola

element Deklaracja/Pouczenia
diagram cit-8-26-v1-0e_p4.png
annotation
documentation
Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:
Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 112-188, 190-194, 196-200 i 202-206.
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 213, 221-226, 233-238, 245-250, 256-260, 262 i 263 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

element Deklaracja/Zalaczniki
diagram cit-8-26-v1-0e_p5.png

element PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p6.png

element PozycjeSzczegolowe/P_19
diagram cit-8-26-v1-0e_p7.png
annotation
documentation
Podatnik uwzględnia odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_20
diagram cit-8-26-v1-0e_p8.png
annotation
documentation
Kwota odsetek wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w poz. 19)

element PozycjeSzczegolowe/P_21
diagram cit-8-26-v1-0e_p9.png
annotation
documentation
Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p10.png
annotation
documentation
Kwota kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

element PozycjeSzczegolowe/P_23
diagram cit-8-26-v1-0e_p11.png
annotation
documentation
Kwota kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

element PozycjeSzczegolowe/P_24
diagram cit-8-26-v1-0e_p12.png
annotation
documentation
Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5. Wybór: 1 - tak, 2 - utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy, 3 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_25
diagram cit-8-26-v1-0e_p13.png
annotation
documentation
Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_26
diagram cit-8-26-v1-0e_p14.png
annotation
documentation
Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_27
diagram cit-8-26-v1-0e_p15.png
annotation
documentation
Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_28
diagram cit-8-26-v1-0e_p16.png
annotation
documentation
Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_29
diagram cit-8-26-v1-0e_p17.png
annotation
documentation
Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy. Wybór: 1 - tak, 2 - nie

element PozycjeSzczegolowe/P_30
diagram cit-8-26-v1-0e_p18.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT-ST

element PozycjeSzczegolowe/P_31
diagram cit-8-26-v1-0e_p19.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach SSE-R

element PozycjeSzczegolowe/P_32
diagram cit-8-26-v1-0e_p20.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT-8/O

element PozycjeSzczegolowe/P_33
diagram cit-8-26-v1-0e_p21.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT/BR

element PozycjeSzczegolowe/P_34
diagram cit-8-26-v1-0e_p22.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT-D

element PozycjeSzczegolowe/P_35
diagram cit-8-26-v1-0e_p23.png
annotation
documentation
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

element PozycjeSzczegolowe/P_36
diagram cit-8-26-v1-0e_p24.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT/MT

element PozycjeSzczegolowe/P_37
diagram cit-8-26-v1-0e_p25.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT/8SP

element PozycjeSzczegolowe/P_38
diagram cit-8-26-v1-0e_p26.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach CIT/8S

element PozycjeSzczegolowe/P_39
diagram cit-8-26-v1-0e_p27.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP - przychody z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_40
diagram cit-8-26-v1-0e_p28.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP - przychody z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_41
diagram cit-8-26-v1-0e_p29.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - przychody z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_42
diagram cit-8-26-v1-0e_p30.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - przychody z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_43
diagram cit-8-26-v1-0e_p31.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 41 lub 42 - przychody z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_44
diagram cit-8-26-v1-0e_p32.png
annotation
documentation
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio w poz. 41 lub 42 - przychody z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_45
diagram cit-8-26-v1-0e_p33.png
annotation
documentation
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - przychody z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_46
diagram cit-8-26-v1-0e_p34.png
annotation
documentation
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - przychody z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_47
diagram cit-8-26-v1-0e_p35.png
annotation
documentation
Razem przychody z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_48
diagram cit-8-26-v1-0e_p36.png
annotation
documentation
Razem przychody z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_49
diagram cit-8-26-v1-0e_p37.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 39 lub 40 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_50
diagram cit-8-26-v1-0e_p38.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 39 lub 40 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_51
diagram cit-8-26-v1-0e_p39.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 41 lub 42 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_52
diagram cit-8-26-v1-0e_p40.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 41 lub 42 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_53
diagram cit-8-26-v1-0e_p41.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 43 lub 44 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_54
diagram cit-8-26-v1-0e_p42.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 43 lub 44 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_55
diagram cit-8-26-v1-0e_p43.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 45 lub 46 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_56
diagram cit-8-26-v1-0e_p44.png
annotation
documentation
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 45 lub 46 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_57
diagram cit-8-26-v1-0e_p45.png
annotation
documentation
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_58
diagram cit-8-26-v1-0e_p46.png
annotation
documentation
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_59
diagram cit-8-26-v1-0e_p47.png
annotation
documentation
Koszty finansowania dłużnego wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_60
diagram cit-8-26-v1-0e_p48.png
annotation
documentation
Koszty finansowania dłużnego wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_61
diagram cit-8-26-v1-0e_p49.png
annotation
documentation
Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_62
diagram cit-8-26-v1-0e_p50.png
annotation
documentation
Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 - koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_63
diagram cit-8-26-v1-0e_p51.png
annotation
documentation
Razem koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_64
diagram cit-8-26-v1-0e_p52.png
annotation
documentation
Razem koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_65
diagram cit-8-26-v1-0e_p53.png
annotation
documentation
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy) - dochód / strata z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_67
diagram cit-8-26-v1-0e_p54.png
annotation
documentation
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) - dochód / strata z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_66
diagram cit-8-26-v1-0e_p55.png
annotation
documentation
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy) - dochód / strata z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_68
diagram cit-8-26-v1-0e_p56.png
annotation
documentation
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) - dochód / strata z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_69
diagram cit-8-26-v1-0e_p57.png
annotation
documentation
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 43 lub 44, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania - dochód / strata z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_70
diagram cit-8-26-v1-0e_p58.png
annotation
documentation
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych odpowiednio w poz. 43 lub 44, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania - dochód / strata z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_71
diagram cit-8-26-v1-0e_p59.png
annotation
documentation
Dochód - dochód z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_72
diagram cit-8-26-v1-0e_p60.png
annotation
documentation
Dochód - dochód z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_73
diagram cit-8-26-v1-0e_p61.png
annotation
documentation
Strata - strata z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_74
diagram cit-8-26-v1-0e_p62.png
annotation
documentation
Strata - strata z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_75
diagram cit-8-26-v1-0e_p63.png
annotation
documentation
Razem dochody (przychody) wolne - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_76
diagram cit-8-26-v1-0e_p64.png
annotation
documentation
Razem dochody (przychody) wolne - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_77
diagram cit-8-26-v1-0e_p65.png
annotation
documentation
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_78
diagram cit-8-26-v1-0e_p66.png
annotation
documentation
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_79
diagram cit-8-26-v1-0e_p67.png
annotation
documentation
Odliczenie od dochodu / straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_80
diagram cit-8-26-v1-0e_p68.png
annotation
documentation
Odliczenie od dochodu / straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_81
diagram cit-8-26-v1-0e_p69.png
annotation
documentation
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_82
diagram cit-8-26-v1-0e_p70.png
annotation
documentation
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_83
diagram cit-8-26-v1-0e_p71.png
annotation
documentation
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_84
diagram cit-8-26-v1-0e_p72.png
annotation
documentation
Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_85
diagram cit-8-26-v1-0e_p73.png
annotation
documentation
Inne odliczenia od dochodu - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_86
diagram cit-8-26-v1-0e_p74.png
annotation
documentation
Inne odliczenia od dochodu - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_87
diagram cit-8-26-v1-0e_p75.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_88
diagram cit-8-26-v1-0e_p76.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_89
diagram cit-8-26-v1-0e_p77.png
annotation
documentation
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_90
diagram cit-8-26-v1-0e_p78.png
annotation
documentation
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_91
diagram cit-8-26-v1-0e_p79.png
annotation
documentation
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia - dochody (przychody) wolne i odliczenia z zysków kapitałowych

element PozycjeSzczegolowe/P_92
diagram cit-8-26-v1-0e_p80.png
annotation
documentation
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia - dochody (przychody) wolne i odliczenia z innych źródeł przychodów

element PozycjeSzczegolowe/P_93
diagram cit-8-26-v1-0e_p81.png
annotation
documentation
Podstawa opodatkowania

element PozycjeSzczegolowe/P_94
diagram cit-8-26-v1-0e_p82.png
annotation
documentation
Strata

element PozycjeSzczegolowe/P_95
diagram cit-8-26-v1-0e_p83.png
annotation
documentation
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii

element PozycjeSzczegolowe/P_96
diagram cit-8-26-v1-0e_p84.png
annotation
documentation
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

element PozycjeSzczegolowe/P_97
diagram cit-8-26-v1-0e_p85.png
annotation
documentation
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania

element PozycjeSzczegolowe/P_98
diagram cit-8-26-v1-0e_p86.png
annotation
documentation
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń

element PozycjeSzczegolowe/P_99
diagram cit-8-26-v1-0e_p87.png
annotation
documentation
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia

element PozycjeSzczegolowe/P_100
diagram cit-8-26-v1-0e_p88.png
annotation
documentation
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń

element PozycjeSzczegolowe/P_101
diagram cit-8-26-v1-0e_p89.png
annotation
documentation
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania - Tytuł

element PozycjeSzczegolowe/P_102
diagram cit-8-26-v1-0e_p90.png
annotation
documentation
Inne doliczenia do podstawy opodatkowania - Kwota

element PozycjeSzczegolowe/P_103
diagram cit-8-26-v1-0e_p91.png
annotation
documentation
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę

element PozycjeSzczegolowe/P_104
diagram cit-8-26-v1-0e_p92.png
annotation
documentation
Podstawa opodatkowania

element PozycjeSzczegolowe/P_105
diagram cit-8-26-v1-0e_p93.png
annotation
documentation
Strata

element PozycjeSzczegolowe/P_106
diagram cit-8-26-v1-0e_p94.png
annotation
documentation
Stawka podatku - art. 19 ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_107
diagram cit-8-26-v1-0e_p95.png
annotation
documentation
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 104

element PozycjeSzczegolowe/P_108
diagram cit-8-26-v1-0e_p96.png
annotation
documentation
Odliczenia od podatku na podstawie art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_109
diagram cit-8-26-v1-0e_p97.png
annotation
documentation
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wskazany w poz. 4 i 5

element PozycjeSzczegolowe/P_110
diagram cit-8-26-v1-0e_p98.png
annotation
documentation
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy - rok

element PozycjeSzczegolowe/P_111
diagram cit-8-26-v1-0e_p99.png
annotation
documentation
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy - kwota

element PozycjeSzczegolowe/P_112
diagram cit-8-26-v1-0e_p100.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki za miesiąc 1

element PozycjeSzczegolowe/P_118
diagram cit-8-26-v1-0e_p101.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_124
diagram cit-8-26-v1-0e_p102.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_130
diagram cit-8-26-v1-0e_p103.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_113
diagram cit-8-26-v1-0e_p104.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_119
diagram cit-8-26-v1-0e_p105.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_125
diagram cit-8-26-v1-0e_p106.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_131
diagram cit-8-26-v1-0e_p107.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_114
diagram cit-8-26-v1-0e_p108.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_120
diagram cit-8-26-v1-0e_p109.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_126
diagram cit-8-26-v1-0e_p110.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_132
diagram cit-8-26-v1-0e_p111.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_115
diagram cit-8-26-v1-0e_p112.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_121
diagram cit-8-26-v1-0e_p113.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_127
diagram cit-8-26-v1-0e_p114.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_133
diagram cit-8-26-v1-0e_p115.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_116
diagram cit-8-26-v1-0e_p116.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_122
diagram cit-8-26-v1-0e_p117.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_128
diagram cit-8-26-v1-0e_p118.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_134
diagram cit-8-26-v1-0e_p119.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_117
diagram cit-8-26-v1-0e_p120.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_123
diagram cit-8-26-v1-0e_p121.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_129
diagram cit-8-26-v1-0e_p122.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_135
diagram cit-8-26-v1-0e_p123.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_136
diagram cit-8-26-v1-0e_p124.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_142
diagram cit-8-26-v1-0e_p125.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_148
diagram cit-8-26-v1-0e_p126.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_154
diagram cit-8-26-v1-0e_p127.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_137
diagram cit-8-26-v1-0e_p128.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_143
diagram cit-8-26-v1-0e_p129.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_149
diagram cit-8-26-v1-0e_p130.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_155
diagram cit-8-26-v1-0e_p131.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_138
diagram cit-8-26-v1-0e_p132.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_144
diagram cit-8-26-v1-0e_p133.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_150
diagram cit-8-26-v1-0e_p134.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_156
diagram cit-8-26-v1-0e_p135.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_139
diagram cit-8-26-v1-0e_p136.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_145
diagram cit-8-26-v1-0e_p137.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_151
diagram cit-8-26-v1-0e_p138.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_157
diagram cit-8-26-v1-0e_p139.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_140
diagram cit-8-26-v1-0e_p140.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_146
diagram cit-8-26-v1-0e_p141.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_152
diagram cit-8-26-v1-0e_p142.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_158
diagram cit-8-26-v1-0e_p143.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_141
diagram cit-8-26-v1-0e_p144.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_147
diagram cit-8-26-v1-0e_p145.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_153
diagram cit-8-26-v1-0e_p146.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_159
diagram cit-8-26-v1-0e_p147.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_160
diagram cit-8-26-v1-0e_p148.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_166
diagram cit-8-26-v1-0e_p149.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_172
diagram cit-8-26-v1-0e_p150.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_178
diagram cit-8-26-v1-0e_p151.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_161
diagram cit-8-26-v1-0e_p152.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_167
diagram cit-8-26-v1-0e_p153.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_173
diagram cit-8-26-v1-0e_p154.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_179
diagram cit-8-26-v1-0e_p155.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_162
diagram cit-8-26-v1-0e_p156.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_168
diagram cit-8-26-v1-0e_p157.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_174
diagram cit-8-26-v1-0e_p158.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_180
diagram cit-8-26-v1-0e_p159.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_163
diagram cit-8-26-v1-0e_p160.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_169
diagram cit-8-26-v1-0e_p161.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_175
diagram cit-8-26-v1-0e_p162.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_181
diagram cit-8-26-v1-0e_p163.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_164
diagram cit-8-26-v1-0e_p164.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_170
diagram cit-8-26-v1-0e_p165.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_176
diagram cit-8-26-v1-0e_p166.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_182
diagram cit-8-26-v1-0e_p167.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_165
diagram cit-8-26-v1-0e_p168.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_171
diagram cit-8-26-v1-0e_p169.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_177
diagram cit-8-26-v1-0e_p170.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_183
diagram cit-8-26-v1-0e_p171.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_184
diagram cit-8-26-v1-0e_p172.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_190
diagram cit-8-26-v1-0e_p173.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_196
diagram cit-8-26-v1-0e_p174.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_202
diagram cit-8-26-v1-0e_p175.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_185
diagram cit-8-26-v1-0e_p176.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_191
diagram cit-8-26-v1-0e_p177.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_197
diagram cit-8-26-v1-0e_p178.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_203
diagram cit-8-26-v1-0e_p179.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_186
diagram cit-8-26-v1-0e_p180.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_192
diagram cit-8-26-v1-0e_p181.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_198
diagram cit-8-26-v1-0e_p182.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_204
diagram cit-8-26-v1-0e_p183.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_187
diagram cit-8-26-v1-0e_p184.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_193
diagram cit-8-26-v1-0e_p185.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_199
diagram cit-8-26-v1-0e_p186.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_205
diagram cit-8-26-v1-0e_p187.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_188
diagram cit-8-26-v1-0e_p188.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_194
diagram cit-8-26-v1-0e_p189.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_200
diagram cit-8-26-v1-0e_p190.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_206
diagram cit-8-26-v1-0e_p191.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_189
diagram cit-8-26-v1-0e_p192.png
annotation
documentation
Kwota należnej zaliczki

element PozycjeSzczegolowe/P_195
diagram cit-8-26-v1-0e_p193.png
annotation
documentation
Należny podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_201
diagram cit-8-26-v1-0e_p194.png
annotation
documentation
Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_207
diagram cit-8-26-v1-0e_p195.png
annotation
documentation
Zaliczka zapłacona

element PozycjeSzczegolowe/P_208
diagram cit-8-26-v1-0e_p196.png
annotation
documentation
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy

element PozycjeSzczegolowe/P_209
diagram cit-8-26-v1-0e_p197.png
annotation
documentation
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym

element PozycjeSzczegolowe/P_210
diagram cit-8-26-v1-0e_p198.png
annotation
documentation
Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika

element PozycjeSzczegolowe/P_211
diagram cit-8-26-v1-0e_p199.png
annotation
documentation
Suma wpłat dokonanych przez podatnika

element PozycjeSzczegolowe/P_212
diagram cit-8-26-v1-0e_p200.png
annotation
documentation
Kwota zwiększająca podatek / zmniejszająca nadpłatę

element PozycjeSzczegolowe/P_213
diagram cit-8-26-v1-0e_p201.png
annotation
documentation
Kwota do zapłaty

element PozycjeSzczegolowe/P_214
diagram cit-8-26-v1-0e_p202.png
annotation
documentation
Nadpłata

element PozycjeSzczegolowe/P_215
diagram cit-8-26-v1-0e_p203.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_221
diagram cit-8-26-v1-0e_p204.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_216
diagram cit-8-26-v1-0e_p205.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_222
diagram cit-8-26-v1-0e_p206.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_217
diagram cit-8-26-v1-0e_p207.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_223
diagram cit-8-26-v1-0e_p208.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_218
diagram cit-8-26-v1-0e_p209.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_224
diagram cit-8-26-v1-0e_p210.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_219
diagram cit-8-26-v1-0e_p211.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_225
diagram cit-8-26-v1-0e_p212.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_220
diagram cit-8-26-v1-0e_p213.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_226
diagram cit-8-26-v1-0e_p214.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_227
diagram cit-8-26-v1-0e_p215.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_233
diagram cit-8-26-v1-0e_p216.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_228
diagram cit-8-26-v1-0e_p217.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_234
diagram cit-8-26-v1-0e_p218.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_229
diagram cit-8-26-v1-0e_p219.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_235
diagram cit-8-26-v1-0e_p220.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_230
diagram cit-8-26-v1-0e_p221.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_236
diagram cit-8-26-v1-0e_p222.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_231
diagram cit-8-26-v1-0e_p223.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_237
diagram cit-8-26-v1-0e_p224.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_232
diagram cit-8-26-v1-0e_p225.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_238
diagram cit-8-26-v1-0e_p226.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_239
diagram cit-8-26-v1-0e_p227.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_245
diagram cit-8-26-v1-0e_p228.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_240
diagram cit-8-26-v1-0e_p229.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_246
diagram cit-8-26-v1-0e_p230.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_241
diagram cit-8-26-v1-0e_p231.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_247
diagram cit-8-26-v1-0e_p232.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_242
diagram cit-8-26-v1-0e_p233.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_248
diagram cit-8-26-v1-0e_p234.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_243
diagram cit-8-26-v1-0e_p235.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_249
diagram cit-8-26-v1-0e_p236.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_244
diagram cit-8-26-v1-0e_p237.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_250
diagram cit-8-26-v1-0e_p238.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_251
diagram cit-8-26-v1-0e_p239.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_256
diagram cit-8-26-v1-0e_p240.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_252
diagram cit-8-26-v1-0e_p241.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_257
diagram cit-8-26-v1-0e_p242.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_253
diagram cit-8-26-v1-0e_p243.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_258
diagram cit-8-26-v1-0e_p244.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_254
diagram cit-8-26-v1-0e_p245.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_259
diagram cit-8-26-v1-0e_p246.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_255
diagram cit-8-26-v1-0e_p247.png
annotation
documentation
Wydatkowany dochód

element PozycjeSzczegolowe/P_260
diagram cit-8-26-v1-0e_p248.png
annotation
documentation
Należny podatek

element PozycjeSzczegolowe/P_261
diagram cit-8-26-v1-0e_p249.png
annotation
documentation
Dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25))

element PozycjeSzczegolowe/P_262
diagram cit-8-26-v1-0e_p250.png
annotation
documentation
Podatek należny według stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 261

element PozycjeSzczegolowe/P_263
diagram cit-8-26-v1-0e_p251.png
annotation
documentation
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy

element PozycjeSzczegolowe/P_264
diagram cit-8-26-v1-0e_p252.png
annotation
documentation
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy

complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
diagram cit-8-26-v1-0e_p253.png
annotation
documentation
Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP
diagram cit-8-26-v1-0e_p254.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP

element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/PelnaNazwa
diagram cit-8-26-v1-0e_p255.png
annotation
documentation
Pełna nazwa

complexType TNaglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p256.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element TNaglowek/KodFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p257.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
kodSystemowy   xsd:string   required      CIT-8 (26)    
kodPodatku   xsd:string   required      CIT    
rodzajZobowiazania   xsd:token   required      Z    
wersjaSchemy   xsd:string   required      1-0E    

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodPodatku

attribute TNaglowek/KodFormularza/@rodzajZobowiazania

attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

element TNaglowek/WariantFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p258.png

element TNaglowek/CelZlozenia
diagram cit-8-26-v1-0e_p259.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_7    

attribute TNaglowek/CelZlozenia/@poz

element TNaglowek/OkresOd
diagram cit-8-26-v1-0e_p260.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_4    

attribute TNaglowek/OkresOd/@poz

element TNaglowek/OkresDo
diagram cit-8-26-v1-0e_p261.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_5    

attribute TNaglowek/OkresDo/@poz

element TNaglowek/KodUrzedu
diagram cit-8-26-v1-0e_p262.png

complexType TOsobaNiefizyczna
diagram cit-8-26-v1-0e_p263.png
annotation
documentation
Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej

element TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna
diagram cit-8-26-v1-0e_p264.png

element TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby
diagram cit-8-26-v1-0e_p265.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
rodzajAdresu   xsd:string   required      RAD    

attribute TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby/@rodzajAdresu

simpleType TKodFormularza
annotation
documentation
Symbol wzoru formularza

simpleType TLData
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

element Zalacznik_CIT-ST
diagram cit-8-26-v1-0e_p266.png
annotation
documentation
INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

element Zalacznik_CIT-ST/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p267.png

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p268.png
annotation
documentation
Informacja o liczbie zatrudnionych w zakładach (oddziałach)

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_6
diagram cit-8-26-v1-0e_p269.png
annotation
documentation
Nr dokumentu

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_9
diagram cit-8-26-v1-0e_p270.png
annotation
documentation
Sposób składania: 2 - z zeznaniem

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p271.png
annotation
documentation
Liczba zatrudnionych przez podatnika - ogółem

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E
diagram cit-8-26-v1-0e_p272.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
typ      required      G    
annotation
documentation
Liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach)

attribute Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/@typ

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_A
diagram cit-8-26-v1-0e_p273.png
annotation
documentation
Nazwa województwa

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_B
diagram cit-8-26-v1-0e_p274.png
annotation
documentation
Nazwa powiatu

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_C
diagram cit-8-26-v1-0e_p275.png
annotation
documentation
Nazwa gminy

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_D
diagram cit-8-26-v1-0e_p276.png
annotation
documentation
Kod gminy

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_E1
diagram cit-8-26-v1-0e_p277.png
annotation
documentation
Nazwa zakładu (oddziału)

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_F1
diagram cit-8-26-v1-0e_p278.png
annotation
documentation
REGON

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_F2
diagram cit-8-26-v1-0e_p279.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_E/P_G
diagram cit-8-26-v1-0e_p280.png
annotation
documentation
Liczba zatrudnionych w zakładzie (oddziale)

element Zalacznik_CIT-ST/PozycjeSzczegolowe/P_169
diagram cit-8-26-v1-0e_p281.png
annotation
documentation
Data wypełnienia informacji

element Zalacznik_CIT-ST/Zalaczniki
diagram cit-8-26-v1-0e_p282.png

complexType TNaglowek_CIT-ST
diagram cit-8-26-v1-0e_p283.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element TNaglowek_CIT-ST/KodFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p284.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
kodSystemowy   xsd:string   required      CT-STR (7)    
wersjaSchemy   xsd:string   required      5-0E    

attribute TNaglowek_CIT-ST/KodFormularza/@kodSystemowy

attribute TNaglowek_CIT-ST/KodFormularza/@wersjaSchemy

element TNaglowek_CIT-ST/WariantFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p285.png

element TNaglowek_CIT-ST/OkresOd
diagram cit-8-26-v1-0e_p286.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_4    

attribute TNaglowek_CIT-ST/OkresOd/@poz

element TNaglowek_CIT-ST/OkresDo
diagram cit-8-26-v1-0e_p287.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_5    

attribute TNaglowek_CIT-ST/OkresDo/@poz

simpleType TKodFormularzaST
annotation
documentation
Symbol wzoru formularza

simpleType TLDataK
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

simpleType TLDataP
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

element Zalacznik_SSE-R
diagram cit-8-26-v1-0e_p288.png
annotation
documentation
ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW OSIĄGANYCH Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA ZA ROK PODATKOWY

element Zalacznik_SSE-R/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p289.png

element Zalacznik_SSE-R/Podmiot1
diagram cit-8-26-v1-0e_p290.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
rola   xsd:string   required      Składający    

attribute Zalacznik_SSE-R/Podmiot1/@rola

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p291.png
annotation
documentation
Ustalenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, rozliczenie podatku stanowiącego źródło finansowania przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, obliczenie podatku, który podlegałby zapłacie przy uwzględnieniu zwolnień wynikających z art. 12 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r., kwota podatku podlegająca przekazaniu na rachunek funduszu strefowego, wykaz udziałów podatnika w spółkach

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_7
diagram cit-8-26-v1-0e_p292.png
annotation
documentation
Składający informację jest podatnikiem podatku dochodowego od osób: 1 - fizycznych, 2 - prawnych

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_8
diagram cit-8-26-v1-0e_p293.png
annotation
documentation
Składana informacja dotyczy przedsiębiorcy będącego w dniu wejścia w życie ustawy: 1 - małym przesiębiorcą, 2 - średnim przesiębiorcą, 3 - dużym przesiębiorcą

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_9
diagram cit-8-26-v1-0e_p294.png
annotation
documentation
Kod strefy, na której terenie podatnik prowadzi działalność gospodarczą

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_10
diagram cit-8-26-v1-0e_p295.png
annotation
documentation
Numer zezwolenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_11
diagram cit-8-26-v1-0e_p296.png
annotation
documentation
Data wydania zezwolenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_12
diagram cit-8-26-v1-0e_p297.png
annotation
documentation
Data rozpoczęcia działalności

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_13
diagram cit-8-26-v1-0e_p298.png
annotation
documentation
Data zmiany zezwolenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_14
diagram cit-8-26-v1-0e_p299.png
annotation
documentation
Podatnik prowadzi działalność w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy: 1 - tak, 2 - nie

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_15
diagram cit-8-26-v1-0e_p300.png
annotation
documentation
Zwolnienia i preferencje w podatku dochodowym w okresie od 01.01.2001 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_16
diagram cit-8-26-v1-0e_p301.png
annotation
documentation
Zwolnienia i preferencje w podatku dochodowym w roku podatkowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_17
diagram cit-8-26-v1-0e_p302.png
annotation
documentation
Ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w okresie od 01.01.2001 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_18
diagram cit-8-26-v1-0e_p303.png
annotation
documentation
Ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku podatkowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_19
diagram cit-8-26-v1-0e_p304.png
annotation
documentation
Ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku, w którym składana jest informacja, do dnia jej złożenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_20A
diagram cit-8-26-v1-0e_p305.png
annotation
documentation
Inne

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_20
diagram cit-8-26-v1-0e_p306.png
annotation
documentation
Inne w okresie od 01.01.2001 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_21
diagram cit-8-26-v1-0e_p307.png
annotation
documentation
Inne w roku podatkowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p308.png
annotation
documentation
Inne w roku, w którym składana jest informacja, do dnia jej złożenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_23
diagram cit-8-26-v1-0e_p309.png
annotation
documentation
Łączna wartość pomocy w okresie od 01.01.2001 r. do końca roku poprzedzającego rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_24
diagram cit-8-26-v1-0e_p310.png
annotation
documentation
Łączna wartość pomocy w roku podatkowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_25
diagram cit-8-26-v1-0e_p311.png
annotation
documentation
Łączna wartość pomocy w roku, w którym składana jest informacja, do dnia jej złożenia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_26
diagram cit-8-26-v1-0e_p312.png
annotation
documentation
Zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłata określona w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_27
diagram cit-8-26-v1-0e_p313.png
annotation
documentation
Rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych, zaliczonych do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_28
diagram cit-8-26-v1-0e_p314.png
annotation
documentation
Wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_29
diagram cit-8-26-v1-0e_p315.png
annotation
documentation
Wkłady niepieniężne wniesione do przedsiębiorstwa przed dniem 01.05.2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - zgodnie z odrębnymi przepisami

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_30
diagram cit-8-26-v1-0e_p316.png
annotation
documentation
Łączna wartość kosztów

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_31
diagram cit-8-26-v1-0e_p317.png
annotation
documentation
Osiągnięta intensywność pomocy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_32
diagram cit-8-26-v1-0e_p318.png
annotation
documentation
Maksymalna intensywność pomocy właściwa dla danego przedsiębiorcy, którego dotyczy informacja, określona w art. 5 ust. 2 i 8 ustawy (w przypadku wspólników spółek osobowych, w tym spółek cywilnych maksymalną intensywność pomocy należy podać proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki)

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_33
diagram cit-8-26-v1-0e_p319.png
annotation
documentation
Maksymalna wartość pomocy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_34
diagram cit-8-26-v1-0e_p320.png
annotation
documentation
Wartość pomocy do wykorzystania

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_35
diagram cit-8-26-v1-0e_p321.png
annotation
documentation
Dochód osiągnięty z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. w okresie, za który składana jest niniejsza informacja

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_36
diagram cit-8-26-v1-0e_p322.png
annotation
documentation
Równowartość strat poniesionych na tej działalności nieodliczonych w informacjach SSE-R składanych za poprzednie lata podatkowe. Wartość wykazana w poz. 36 nie może przekroczyć wartości wykazanej w poz. 35

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_37
diagram cit-8-26-v1-0e_p323.png
annotation
documentation
Dochód osiągnięty w roku objętym informacją, z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. po odliczeniu straty, ustalony w celu określenia wielkości pomocy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_38
diagram cit-8-26-v1-0e_p324.png
annotation
documentation
Podatek od dochodu wykazanego w poz. 37 wyliczony w celu ustalenia wielkości pomocy publicznej

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_39
diagram cit-8-26-v1-0e_p325.png
annotation
documentation
Dopuszczalna kwota udzielenia pomocy po uwzględnieniu rozliczenia podatku za dany rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_40
diagram cit-8-26-v1-0e_p326.png
annotation
documentation
Kwota podatku przekraczająca dopuszczalną intensywność pomocy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_41
diagram cit-8-26-v1-0e_p327.png
annotation
documentation
Podatek od dochodu zwolnionego z tytułu prowadzenia działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_42
diagram cit-8-26-v1-0e_p328.png
annotation
documentation
Kwota dochodu zwolnionego z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_43
diagram cit-8-26-v1-0e_p329.png
annotation
documentation
Dochód osiągnięty w roku podatkowym, w zakresie nieobjętym rozliczeniem pomocy publicznej (zwolnieniem), o którym mowa w części D. W przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy należy wpisać kwotę dochodu osiągniętego z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r., w okresie, za który składana jest niniejsza informacja

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_44
diagram cit-8-26-v1-0e_p330.png
annotation
documentation
Strata poniesiona w roku podatkowym

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_45
diagram cit-8-26-v1-0e_p331.png
annotation
documentation
Podać procentowo jaka część dochodu byłaby zwolniona, jeżeli zwolnienie zostało określone procentowo

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_46
diagram cit-8-26-v1-0e_p332.png
annotation
documentation
Podać kwotowo pełną kwotę zwolnienia

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_47
diagram cit-8-26-v1-0e_p333.png
annotation
documentation
Dochód, jaki byłby zwolniony od podatku na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_48
diagram cit-8-26-v1-0e_p334.png
annotation
documentation
Dochód, jaki nie podlegałby zwolnieniu od podatku

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_49
diagram cit-8-26-v1-0e_p335.png
annotation
documentation
Strata nieprzypisana do części źródła dochodu zwolnionej od podatku

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_50
diagram cit-8-26-v1-0e_p336.png
annotation
documentation
Dochody z działalności innej niż wymieniona w części E.1

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_51
diagram cit-8-26-v1-0e_p337.png
annotation
documentation
Straty z działalności innej niż wymieniona w części E.1

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_52
diagram cit-8-26-v1-0e_p338.png
annotation
documentation
Dochód

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_53
diagram cit-8-26-v1-0e_p339.png
annotation
documentation
Strata przed zmniejszeniami i zwiększeniami

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_54
diagram cit-8-26-v1-0e_p340.png
annotation
documentation
Ulgi od dochodu/przychodu

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_55
diagram cit-8-26-v1-0e_p341.png
annotation
documentation
Kwota zwiększająca podstawę opodatkowania/zmniejszająca stratę

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_56
diagram cit-8-26-v1-0e_p342.png
annotation
documentation
Podstawa opodatkowania

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_57
diagram cit-8-26-v1-0e_p343.png
annotation
documentation
Strata

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_58
diagram cit-8-26-v1-0e_p344.png
annotation
documentation
Podatek obliczony od podstawy opodatkowania z poz. 56

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_59
diagram cit-8-26-v1-0e_p345.png
annotation
documentation
Odliczenia od podatku

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_60
diagram cit-8-26-v1-0e_p346.png
annotation
documentation
Kwota należnego i zapłaconego podatku dochodowego w terminie złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu, do której informacja stanowi załącznik

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_61
diagram cit-8-26-v1-0e_p347.png
annotation
documentation
Kwota podatku, która podlegałaby zapłacie przy uwzględnieniu zwolnień podatkowych wynikających z art. 12 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_62
diagram cit-8-26-v1-0e_p348.png
annotation
documentation
Kwota podatku podlegająca zgromadzeniu na rachunku Funduszu Strefowego za rok podatkowy

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_63
diagram cit-8-26-v1-0e_p349.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP spółki

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_64
diagram cit-8-26-v1-0e_p350.png
annotation
documentation
Udział w %

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_65
diagram cit-8-26-v1-0e_p351.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_66
diagram cit-8-26-v1-0e_p352.png
annotation
documentation
Kod strefy, na której terenie spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_67
diagram cit-8-26-v1-0e_p353.png
annotation
documentation
Adres siedziby spółki

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_68
diagram cit-8-26-v1-0e_p354.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP spółki

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_69
diagram cit-8-26-v1-0e_p355.png
annotation
documentation
Udział w %

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_70
diagram cit-8-26-v1-0e_p356.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_71
diagram cit-8-26-v1-0e_p357.png
annotation
documentation
Kod strefy, na której terenie spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_72
diagram cit-8-26-v1-0e_p358.png
annotation
documentation
Adres siedziby spółki

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_73
diagram cit-8-26-v1-0e_p359.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach SSE/A

element Zalacznik_SSE-R/PozycjeSzczegolowe/P_74
diagram cit-8-26-v1-0e_p360.png
annotation
documentation
Informacja o załącznikach SSE-R/A

element Zalacznik_SSE-R/Zalaczniki
diagram cit-8-26-v1-0e_p361.png

complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej
diagram cit-8-26-v1-0e_p362.png
annotation
documentation
Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP
diagram cit-8-26-v1-0e_p363.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze
diagram cit-8-26-v1-0e_p364.png
annotation
documentation
Pierwsze imię

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko
diagram cit-8-26-v1-0e_p365.png
annotation
documentation
Nazwisko

element TIdentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia
diagram cit-8-26-v1-0e_p366.png
annotation
documentation
Data urodzenia

complexType TNaglowek_SSE-R
diagram cit-8-26-v1-0e_p367.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element TNaglowek_SSE-R/KodFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p368.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
kodSystemowy   xsd:string   required      SSE-R (5)    
wersjaSchemy   xsd:string   required      3-0E    

attribute TNaglowek_SSE-R/KodFormularza/@kodSystemowy

attribute TNaglowek_SSE-R/KodFormularza/@wersjaSchemy

element TNaglowek_SSE-R/WariantFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p369.png

element TNaglowek_SSE-R/OkresOd
diagram cit-8-26-v1-0e_p370.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_4    

attribute TNaglowek_SSE-R/OkresOd/@poz

element TNaglowek_SSE-R/OkresDo
diagram cit-8-26-v1-0e_p371.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_5    

attribute TNaglowek_SSE-R/OkresDo/@poz

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu
diagram cit-8-26-v1-0e_p372.png
annotation
documentation
Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP

element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna
diagram cit-8-26-v1-0e_p373.png

element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna
diagram cit-8-26-v1-0e_p374.png

simpleType TDataP
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

simpleType TKodFormularza_R
annotation
documentation
Symbol wzoru formularza

simpleType TKodStrefy
annotation
documentation
Kod strefy

element Zalacznik_CIT-8_O
diagram cit-8-26-v1-0e_p375.png
annotation
documentation
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU

element Zalacznik_CIT-8_O/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p376.png

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p377.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne i odliczenia od dochodu, odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych, odliczenia od podstawy opodatkowania, zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku, dane informacyjne

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_7
diagram cit-8-26-v1-0e_p378.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37, 42, 43, 45 i 46 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_8
diagram cit-8-26-v1-0e_p379.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37, 42, 43, 45 i 46 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_9
diagram cit-8-26-v1-0e_p380.png
annotation
documentation
Dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_10
diagram cit-8-26-v1-0e_p381.png
annotation
documentation
Dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_11
diagram cit-8-26-v1-0e_p382.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągane poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_12
diagram cit-8-26-v1-0e_p383.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągane poza RP, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_13
diagram cit-8-26-v1-0e_p384.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_14
diagram cit-8-26-v1-0e_p385.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_15
diagram cit-8-26-v1-0e_p386.png
annotation
documentation
Dochody kościelnych osób prawnych oraz dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4a i pkt 4b ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_16
diagram cit-8-26-v1-0e_p387.png
annotation
documentation
Dochody kościelnych osób prawnych oraz dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4a i pkt 4b ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_17
diagram cit-8-26-v1-0e_p388.png
annotation
documentation
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_18
diagram cit-8-26-v1-0e_p389.png
annotation
documentation
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_19
diagram cit-8-26-v1-0e_p390.png
annotation
documentation
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_20
diagram cit-8-26-v1-0e_p391.png
annotation
documentation
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_21
diagram cit-8-26-v1-0e_p392.png
annotation
documentation
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p393.png
annotation
documentation
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_23
diagram cit-8-26-v1-0e_p394.png
annotation
documentation
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_24
diagram cit-8-26-v1-0e_p395.png
annotation
documentation
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_25
diagram cit-8-26-v1-0e_p396.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_26
diagram cit-8-26-v1-0e_p397.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_27
diagram cit-8-26-v1-0e_p398.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_28
diagram cit-8-26-v1-0e_p399.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_29
diagram cit-8-26-v1-0e_p400.png
annotation
documentation
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_30
diagram cit-8-26-v1-0e_p401.png
annotation
documentation
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_31
diagram cit-8-26-v1-0e_p402.png
annotation
documentation
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_32
diagram cit-8-26-v1-0e_p403.png
annotation
documentation
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_33
diagram cit-8-26-v1-0e_p404.png
annotation
documentation
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_34
diagram cit-8-26-v1-0e_p405.png
annotation
documentation
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_35
diagram cit-8-26-v1-0e_p406.png
annotation
documentation
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_36
diagram cit-8-26-v1-0e_p407.png
annotation
documentation
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_37
diagram cit-8-26-v1-0e_p408.png
annotation
documentation
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_38
diagram cit-8-26-v1-0e_p409.png
annotation
documentation
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_39
diagram cit-8-26-v1-0e_p410.png
annotation
documentation
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_40
diagram cit-8-26-v1-0e_p411.png
annotation
documentation
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_41
diagram cit-8-26-v1-0e_p412.png
annotation
documentation
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_42
diagram cit-8-26-v1-0e_p413.png
annotation
documentation
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_43
diagram cit-8-26-v1-0e_p414.png
annotation
documentation
Dochody grupy producentów rolnych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_44
diagram cit-8-26-v1-0e_p415.png
annotation
documentation
Dochody grupy producentów rolnych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_45
diagram cit-8-26-v1-0e_p416.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy - otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_46
diagram cit-8-26-v1-0e_p417.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy - otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_47
diagram cit-8-26-v1-0e_p418.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_48
diagram cit-8-26-v1-0e_p419.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_49
diagram cit-8-26-v1-0e_p420.png
annotation
documentation
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_50
diagram cit-8-26-v1-0e_p421.png
annotation
documentation
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_51
diagram cit-8-26-v1-0e_p422.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_52
diagram cit-8-26-v1-0e_p423.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_53
diagram cit-8-26-v1-0e_p424.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_54
diagram cit-8-26-v1-0e_p425.png
annotation
documentation
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_55
diagram cit-8-26-v1-0e_p426.png
annotation
documentation
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7-54 - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_56
diagram cit-8-26-v1-0e_p427.png
annotation
documentation
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych w poz. 7-54 - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_57
diagram cit-8-26-v1-0e_p428.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_58
diagram cit-8-26-v1-0e_p429.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_59
diagram cit-8-26-v1-0e_p430.png
annotation
documentation
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi - wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_60
diagram cit-8-26-v1-0e_p431.png
annotation
documentation
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi - wolne od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_61
diagram cit-8-26-v1-0e_p432.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_62
diagram cit-8-26-v1-0e_p433.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_63
diagram cit-8-26-v1-0e_p434.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 61 i 62) - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_64
diagram cit-8-26-v1-0e_p435.png
annotation
documentation
Dochody wolne od podatku na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez podatników, którzy korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej w poz. 61 i 62) - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_65
diagram cit-8-26-v1-0e_p436.png
annotation
documentation
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_66
diagram cit-8-26-v1-0e_p437.png
annotation
documentation
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_67
diagram cit-8-26-v1-0e_p438.png
annotation
documentation
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.) - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_68
diagram cit-8-26-v1-0e_p439.png
annotation
documentation
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.) - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_69
diagram cit-8-26-v1-0e_p440.png
annotation
documentation
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw - Tytuł

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_70
diagram cit-8-26-v1-0e_p441.png
annotation
documentation
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_71
diagram cit-8-26-v1-0e_p442.png
annotation
documentation
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_72
diagram cit-8-26-v1-0e_p443.png
annotation
documentation
Razem dochody wolne - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_73
diagram cit-8-26-v1-0e_p444.png
annotation
documentation
Razem dochody wolne - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_74
diagram cit-8-26-v1-0e_p445.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_75
diagram cit-8-26-v1-0e_p446.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_76
diagram cit-8-26-v1-0e_p447.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_77
diagram cit-8-26-v1-0e_p448.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_78
diagram cit-8-26-v1-0e_p449.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_79
diagram cit-8-26-v1-0e_p450.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_80
diagram cit-8-26-v1-0e_p451.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_81
diagram cit-8-26-v1-0e_p452.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_82
diagram cit-8-26-v1-0e_p453.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_83
diagram cit-8-26-v1-0e_p454.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_84
diagram cit-8-26-v1-0e_p455.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_85
diagram cit-8-26-v1-0e_p456.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_86
diagram cit-8-26-v1-0e_p457.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_87
diagram cit-8-26-v1-0e_p458.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_88
diagram cit-8-26-v1-0e_p459.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_89
diagram cit-8-26-v1-0e_p460.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_90
diagram cit-8-26-v1-0e_p461.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_91
diagram cit-8-26-v1-0e_p462.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_92
diagram cit-8-26-v1-0e_p463.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_93
diagram cit-8-26-v1-0e_p464.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_94
diagram cit-8-26-v1-0e_p465.png
annotation
documentation
Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_95
diagram cit-8-26-v1-0e_p466.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_96
diagram cit-8-26-v1-0e_p467.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_97
diagram cit-8-26-v1-0e_p468.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_98
diagram cit-8-26-v1-0e_p469.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_99
diagram cit-8-26-v1-0e_p470.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_100
diagram cit-8-26-v1-0e_p471.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_101
diagram cit-8-26-v1-0e_p472.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_102
diagram cit-8-26-v1-0e_p473.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_103
diagram cit-8-26-v1-0e_p474.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_104
diagram cit-8-26-v1-0e_p475.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_105
diagram cit-8-26-v1-0e_p476.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_106
diagram cit-8-26-v1-0e_p477.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_107
diagram cit-8-26-v1-0e_p478.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_108
diagram cit-8-26-v1-0e_p479.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_109
diagram cit-8-26-v1-0e_p480.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_110
diagram cit-8-26-v1-0e_p481.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_111
diagram cit-8-26-v1-0e_p482.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_112
diagram cit-8-26-v1-0e_p483.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_113
diagram cit-8-26-v1-0e_p484.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_114
diagram cit-8-26-v1-0e_p485.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_115
diagram cit-8-26-v1-0e_p486.png
annotation
documentation
Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_116
diagram cit-8-26-v1-0e_p487.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_117
diagram cit-8-26-v1-0e_p488.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_118
diagram cit-8-26-v1-0e_p489.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_119
diagram cit-8-26-v1-0e_p490.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_120
diagram cit-8-26-v1-0e_p491.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_121
diagram cit-8-26-v1-0e_p492.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_122
diagram cit-8-26-v1-0e_p493.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_123
diagram cit-8-26-v1-0e_p494.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_124
diagram cit-8-26-v1-0e_p495.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_125
diagram cit-8-26-v1-0e_p496.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_126
diagram cit-8-26-v1-0e_p497.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_127
diagram cit-8-26-v1-0e_p498.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_128
diagram cit-8-26-v1-0e_p499.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_129
diagram cit-8-26-v1-0e_p500.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_130
diagram cit-8-26-v1-0e_p501.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_131
diagram cit-8-26-v1-0e_p502.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_132
diagram cit-8-26-v1-0e_p503.png
annotation
documentation
Rok poniesienia straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_133
diagram cit-8-26-v1-0e_p504.png
annotation
documentation
Kwota poniesionej straty

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_134
diagram cit-8-26-v1-0e_p505.png
annotation
documentation
Kwota straty odliczona w latach poprzednich

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_135
diagram cit-8-26-v1-0e_p506.png
annotation
documentation
Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_136
diagram cit-8-26-v1-0e_p507.png
annotation
documentation
Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_137
diagram cit-8-26-v1-0e_p508.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_138
diagram cit-8-26-v1-0e_p509.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_139
diagram cit-8-26-v1-0e_p510.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_140
diagram cit-8-26-v1-0e_p511.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_141
diagram cit-8-26-v1-0e_p512.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_142
diagram cit-8-26-v1-0e_p513.png
annotation
documentation
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_143
diagram cit-8-26-v1-0e_p514.png
annotation
documentation
Ogółem odliczenia darowizn - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_144
diagram cit-8-26-v1-0e_p515.png
annotation
documentation
Ogółem odliczenia darowizn - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_145
diagram cit-8-26-v1-0e_p516.png
annotation
documentation
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_146
diagram cit-8-26-v1-0e_p517.png
annotation
documentation
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_147
diagram cit-8-26-v1-0e_p518.png
annotation
documentation
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146 - Tytuł

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_148
diagram cit-8-26-v1-0e_p519.png
annotation
documentation
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146 - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_149
diagram cit-8-26-v1-0e_p520.png
annotation
documentation
Inne odliczenia niż wymienione odpowiednio w poz. 137, 139, 141 i 145 lub 138, 140, 142 i 146 - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_150
diagram cit-8-26-v1-0e_p521.png
annotation
documentation
Razem inne odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_151
diagram cit-8-26-v1-0e_p522.png
annotation
documentation
Razem inne odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_152
diagram cit-8-26-v1-0e_p523.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_153
diagram cit-8-26-v1-0e_p524.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_154
diagram cit-8-26-v1-0e_p525.png
annotation
documentation
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_155
diagram cit-8-26-v1-0e_p526.png
annotation
documentation
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_156
diagram cit-8-26-v1-0e_p527.png
annotation
documentation
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_157
diagram cit-8-26-v1-0e_p528.png
annotation
documentation
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_158
diagram cit-8-26-v1-0e_p529.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z zysków kapitałowych

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_159
diagram cit-8-26-v1-0e_p530.png
annotation
documentation
Razem odliczenia od dochodu - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_160
diagram cit-8-26-v1-0e_p531.png
annotation
documentation
Wydatki na nabycie nowej technologii

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_161
diagram cit-8-26-v1-0e_p532.png
annotation
documentation
Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_162
diagram cit-8-26-v1-0e_p533.png
annotation
documentation
Inne odliczenia od podatku

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_163
diagram cit-8-26-v1-0e_p534.png
annotation
documentation
Numer decyzji Ministra Finansów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_164
diagram cit-8-26-v1-0e_p535.png
annotation
documentation
Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn zm.) - kwota

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_165
diagram cit-8-26-v1-0e_p536.png
annotation
documentation
Data decyzji Ministra Finansów

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_166
diagram cit-8-26-v1-0e_p537.png
annotation
documentation
Data rozporządzenia

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_167
diagram cit-8-26-v1-0e_p538.png
annotation
documentation
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw finansów publicznych - kwota

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_168
diagram cit-8-26-v1-0e_p539.png
annotation
documentation
Tytuł rozporządzenia

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_169
diagram cit-8-26-v1-0e_p540.png
annotation
documentation
Obniżki z innych tytułów - Tytuł

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_170
diagram cit-8-26-v1-0e_p541.png
annotation
documentation
Obniżki z innych tytułów - kwota

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_171
diagram cit-8-26-v1-0e_p542.png
annotation
documentation
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_172
diagram cit-8-26-v1-0e_p543.png
annotation
documentation
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_173
diagram cit-8-26-v1-0e_p544.png
annotation
documentation
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_174
diagram cit-8-26-v1-0e_p545.png
annotation
documentation
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1  ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_175
diagram cit-8-26-v1-0e_p546.png
annotation
documentation
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1  ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 173 i 174, a podlegające opodatkowaniu

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_176
diagram cit-8-26-v1-0e_p547.png
annotation
documentation
Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego”

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_177
diagram cit-8-26-v1-0e_p548.png
annotation
documentation
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 175, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_178
diagram cit-8-26-v1-0e_p549.png
annotation
documentation
Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 1995 r. poz. 25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego - art. 25 ust. 4 ustawy

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_179
diagram cit-8-26-v1-0e_p550.png
annotation
documentation
Kwoty, o których mowa w art. 21 ustawy

element Zalacznik_CIT-8_O/PozycjeSzczegolowe/P_180
diagram cit-8-26-v1-0e_p551.png
annotation
documentation
Podatek potrącony od wypłat z poz. 179 - art. 26 ust. 1 ustawy

complexType TNaglowek_CIT-8_O
diagram cit-8-26-v1-0e_p552.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element TNaglowek_CIT-8_O/KodFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p553.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
kodSystemowy   xsd:string   required      CIT8/O (13)    
wersjaSchemy   xsd:string   required      1-0E    

attribute TNaglowek_CIT-8_O/KodFormularza/@kodSystemowy

attribute TNaglowek_CIT-8_O/KodFormularza/@wersjaSchemy

element TNaglowek_CIT-8_O/WariantFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p554.png

element TNaglowek_CIT-8_O/OkresOd
diagram cit-8-26-v1-0e_p555.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_4    

attribute TNaglowek_CIT-8_O/OkresOd/@poz

element TNaglowek_CIT-8_O/OkresDo
diagram cit-8-26-v1-0e_p556.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_5    

attribute TNaglowek_CIT-8_O/OkresDo/@poz

simpleType TKodFormularza_CIT-8_O
annotation
documentation
Symbol wzoru formularza

simpleType TLData
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

element Zalacznik_CIT_BR
diagram cit-8-26-v1-0e_p557.png
annotation
documentation
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD PODSTAWY OPODATKOWANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

element Zalacznik_CIT_BR/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p558.png

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p559.png
annotation
documentation
Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych oraz obliczenie kwoty przysługującej podatnikowi, o której mowa w art. 18da ustawy, rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach których są ponoszone koszty kwalifikowane, dane jednostki naukowej

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_8
diagram cit-8-26-v1-0e_p560.png
annotation
documentation
Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141). Wybór: 1 - tak,  2 - nie

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_9
diagram cit-8-26-v1-0e_p561.png
annotation
documentation
Podatnik w roku podatkowym posiadał status centrum badawczo-rozwojowego w okresie - Od

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_10
diagram cit-8-26-v1-0e_p562.png
annotation
documentation
Podatnik w roku podatkowym posiadał status centrum badawczo-rozwojowego w okresie - Do

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_11
diagram cit-8-26-v1-0e_p563.png
annotation
documentation
Podatnik był w roku podatkowym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych. Wybór: 1 - tak,  2 - nie

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_12
diagram cit-8-26-v1-0e_p564.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące należności i składek, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego statusu centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_13
diagram cit-8-26-v1-0e_p565.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące należności i składek, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_14
diagram cit-8-26-v1-0e_p566.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia materiałów i surowców, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego statusu centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_15
diagram cit-8-26-v1-0e_p567.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia materiałów i surowców, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_16
diagram cit-8-26-v1-0e_p568.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego statusu centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_17
diagram cit-8-26-v1-0e_p569.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_18
diagram cit-8-26-v1-0e_p570.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego statusu centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_19
diagram cit-8-26-v1-0e_p571.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego statusu centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_20
diagram cit-8-26-v1-0e_p572.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_21
diagram cit-8-26-v1-0e_p573.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p574.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_23
diagram cit-8-26-v1-0e_p575.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_24
diagram cit-8-26-v1-0e_p576.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_25
diagram cit-8-26-v1-0e_p577.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_26
diagram cit-8-26-v1-0e_p578.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 18d ust. 2a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_27
diagram cit-8-26-v1-0e_p579.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 18d ust. 2a ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_28
diagram cit-8-26-v1-0e_p580.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_29
diagram cit-8-26-v1-0e_p581.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_30
diagram cit-8-26-v1-0e_p582.png
annotation
documentation
Razem koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika nieposiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_31
diagram cit-8-26-v1-0e_p583.png
annotation
documentation
Razem koszty kwalifikowane. Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_32
diagram cit-8-26-v1-0e_p584.png
annotation
documentation
Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_33
diagram cit-8-26-v1-0e_p585.png
annotation
documentation
Dodatkowa kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 2 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_34
diagram cit-8-26-v1-0e_p586.png
annotation
documentation
Dodatkowe koszty kwalifikowane dot. m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_35
diagram cit-8-26-v1-0e_p587.png
annotation
documentation
Dodatkowe koszty kwalifikowane w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 1 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_36
diagram cit-8-26-v1-0e_p588.png
annotation
documentation
Razem odliczenia

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_37
diagram cit-8-26-v1-0e_p589.png
annotation
documentation
Łączna kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 3 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_38
diagram cit-8-26-v1-0e_p590.png
annotation
documentation
Łączna kwota podlegająca odliczeniu, na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1-2 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_39
diagram cit-8-26-v1-0e_p591.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach podlegające odliczeniu w roku podatkowym na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_40
diagram cit-8-26-v1-0e_p592.png
annotation
documentation
Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach podlegające odliczeniu w roku podatkowym na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_41
diagram cit-8-26-v1-0e_p593.png
annotation
documentation
Łączna kwota podlegająca odliczeniu

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_42
diagram cit-8-26-v1-0e_p594.png
annotation
documentation
Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia w roku podatkowym

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_43
diagram cit-8-26-v1-0e_p595.png
annotation
documentation
Kwota, o której mowa w art. 18d ust. 5a ustawy zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_44
diagram cit-8-26-v1-0e_p596.png
annotation
documentation
Kwota przysługująca podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1-2 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_45
diagram cit-8-26-v1-0e_p597.png
annotation
documentation
Kwota podlegająca zwrotowi do urzędu skarbowego na podstawie art. 18da ust. 5a ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_46
diagram cit-8-26-v1-0e_p598.png
annotation
documentation
Kwota kosztów kwalifikowanych pozostająca do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_47
diagram cit-8-26-v1-0e_p599.png
annotation
documentation
Kwota kosztów kwalifikowanych pozostająca do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_48
diagram cit-8-26-v1-0e_p600.png
annotation
documentation
Kwota odliczeń z tytułu prac rozwojowych

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_49
diagram cit-8-26-v1-0e_p601.png
annotation
documentation
Badania podstawowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_50
diagram cit-8-26-v1-0e_p602.png
annotation
documentation
Badania stosowane lub badania przemysłowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_51
diagram cit-8-26-v1-0e_p603.png
annotation
documentation
Kwota odliczeń z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_52
diagram cit-8-26-v1-0e_p604.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_53
diagram cit-8-26-v1-0e_p605.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_54
diagram cit-8-26-v1-0e_p606.png
annotation
documentation
Spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów.

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_55
diagram cit-8-26-v1-0e_p607.png
annotation
documentation
Kwota odliczeń z tytułu prac rozwojowych

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_56
diagram cit-8-26-v1-0e_p608.png
annotation
documentation
Badania podstawowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_57
diagram cit-8-26-v1-0e_p609.png
annotation
documentation
Badania stosowane lub badania przemysłowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_58
diagram cit-8-26-v1-0e_p610.png
annotation
documentation
Kwota odliczeń z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_59
diagram cit-8-26-v1-0e_p611.png
annotation
documentation
Badania naukowe: 1 - tak, 2 - nie

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_60
diagram cit-8-26-v1-0e_p612.png
annotation
documentation
Prace rozwojowe: 1 - tak, 2 - nie

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_61
diagram cit-8-26-v1-0e_p613.png
annotation
documentation
Rodzaj badań naukowych - badania podstawowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_62
diagram cit-8-26-v1-0e_p614.png
annotation
documentation
Rodzaj badań naukowych - badania stosowane

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_63
diagram cit-8-26-v1-0e_p615.png
annotation
documentation
Rodzaj badań naukowych - badania przemysłowe

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F
diagram cit-8-26-v1-0e_p616.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
typ      required      G    
annotation
documentation
Dane jednostki naukowej

attribute Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/@typ

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F64
diagram cit-8-26-v1-0e_p617.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F65A
diagram cit-8-26-v1-0e_p618.png
annotation
documentation
Kod kraju

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F66
diagram cit-8-26-v1-0e_p619.png
annotation
documentation
Województwo

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F67
diagram cit-8-26-v1-0e_p620.png
annotation
documentation
Powiat

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F68
diagram cit-8-26-v1-0e_p621.png
annotation
documentation
Gmina

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F69
diagram cit-8-26-v1-0e_p622.png
annotation
documentation
Ulica

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F70
diagram cit-8-26-v1-0e_p623.png
annotation
documentation
Nr domu

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F71
diagram cit-8-26-v1-0e_p624.png
annotation
documentation
Nr lokalu

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F72
diagram cit-8-26-v1-0e_p625.png
annotation
documentation
Miejscowość

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F73
diagram cit-8-26-v1-0e_p626.png
annotation
documentation
Kod pocztowy

element Zalacznik_CIT_BR/PozycjeSzczegolowe/P_F/P_F74
diagram cit-8-26-v1-0e_p627.png
annotation
documentation
Poczta

complexType TNaglowek_CIT_BR
diagram cit-8-26-v1-0e_p628.png
annotation
documentation
Nagłówek deklaracji

element TNaglowek_CIT_BR/KodFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p629.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
kodSystemowy   xsd:string   required      CIT/BR (4)    
wersjaSchemy   xsd:string   required      1-0E    

attribute TNaglowek_CIT_BR/KodFormularza/@kodSystemowy

attribute TNaglowek_CIT_BR/KodFormularza/@wersjaSchemy

element TNaglowek_CIT_BR/WariantFormularza
diagram cit-8-26-v1-0e_p630.png

element TNaglowek_CIT_BR/OkresOd
diagram cit-8-26-v1-0e_p631.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_4    

attribute TNaglowek_CIT_BR/OkresOd/@poz

element TNaglowek_CIT_BR/OkresDo
diagram cit-8-26-v1-0e_p632.png
attributes
Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation
poz   xsd:string   required      P_5    

attribute TNaglowek_CIT_BR/OkresDo/@poz

simpleType TKodFormularza_CIT_BR
annotation
documentation
Symbol wzoru formularza

simpleType TLData
annotation
documentation
Ograniczenie dla daty

element Zalacznik_CIT-D
diagram cit-8-26-v1-0e_p633.png
annotation
documentation
INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH

element Zalacznik_CIT-D/Naglowek
diagram cit-8-26-v1-0e_p634.png

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe
diagram cit-8-26-v1-0e_p635.png
annotation
documentation
Informacja o otrzymanych darowiznach, informacja podatnika (darczyńcy) korzystającego z odliczenia o przekazanych darowiznach

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_6
diagram cit-8-26-v1-0e_p636.png
annotation
documentation
Nr formularza

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_8
diagram cit-8-26-v1-0e_p637.png
annotation
documentation
Informacja stanowi załącznik do zeznania

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_10
diagram cit-8-26-v1-0e_p638.png
annotation
documentation
Rodzaj podatnika

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_22
diagram cit-8-26-v1-0e_p639.png
annotation
documentation
Kwota ogółem otrzymanych darowizn

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_23
diagram cit-8-26-v1-0e_p640.png
annotation
documentation
W tym kwota darowizn od osoby prawnej (1)

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_24
diagram cit-8-26-v1-0e_p641.png
annotation
documentation
W tym kwota darowizn od osoby prawnej (2)

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_25
diagram cit-8-26-v1-0e_p642.png
annotation
documentation
W tym kwota darowizn od osoby prawnej (3)

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_26
diagram cit-8-26-v1-0e_p643.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_27A
diagram cit-8-26-v1-0e_p644.png
annotation
documentation
Kod kraju

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_28
diagram cit-8-26-v1-0e_p645.png
annotation
documentation
Województwo

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_29
diagram cit-8-26-v1-0e_p646.png
annotation
documentation
Powiat

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_30
diagram cit-8-26-v1-0e_p647.png
annotation
documentation
Gmina

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_31
diagram cit-8-26-v1-0e_p648.png
annotation
documentation
Ulica

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_32
diagram cit-8-26-v1-0e_p649.png
annotation
documentation
Nr domu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_33
diagram cit-8-26-v1-0e_p650.png
annotation
documentation
Nr lokalu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_34
diagram cit-8-26-v1-0e_p651.png
annotation
documentation
Miejscowość

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_35
diagram cit-8-26-v1-0e_p652.png
annotation
documentation
Kod pocztowy

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_36
diagram cit-8-26-v1-0e_p653.png
annotation
documentation
Poczta

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_37
diagram cit-8-26-v1-0e_p654.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_38A
diagram cit-8-26-v1-0e_p655.png
annotation
documentation
Kod kraju

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_39
diagram cit-8-26-v1-0e_p656.png
annotation
documentation
Województwo

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_40
diagram cit-8-26-v1-0e_p657.png
annotation
documentation
Powiat

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_41
diagram cit-8-26-v1-0e_p658.png
annotation
documentation
Gmina

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_42
diagram cit-8-26-v1-0e_p659.png
annotation
documentation
Ulica

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_43
diagram cit-8-26-v1-0e_p660.png
annotation
documentation
Nr domu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_44
diagram cit-8-26-v1-0e_p661.png
annotation
documentation
Nr lokalu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_45
diagram cit-8-26-v1-0e_p662.png
annotation
documentation
Miejscowość

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_46
diagram cit-8-26-v1-0e_p663.png
annotation
documentation
Kod pocztowy

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_47
diagram cit-8-26-v1-0e_p664.png
annotation
documentation
Poczta

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_48
diagram cit-8-26-v1-0e_p665.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_49A
diagram cit-8-26-v1-0e_p666.png
annotation
documentation
Kod kraju

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_50
diagram cit-8-26-v1-0e_p667.png
annotation
documentation
Województwo

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_51
diagram cit-8-26-v1-0e_p668.png
annotation
documentation
Powiat

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_52
diagram cit-8-26-v1-0e_p669.png
annotation
documentation
Gmina

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_53
diagram cit-8-26-v1-0e_p670.png
annotation
documentation
Ulica

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_54
diagram cit-8-26-v1-0e_p671.png
annotation
documentation
Nr domu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_55
diagram cit-8-26-v1-0e_p672.png
annotation
documentation
Nr lokalu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_56
diagram cit-8-26-v1-0e_p673.png
annotation
documentation
Miejscowość

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_57
diagram cit-8-26-v1-0e_p674.png
annotation
documentation
Kod pocztowy

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_58
diagram cit-8-26-v1-0e_p675.png
annotation
documentation
Poczta

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_59
diagram cit-8-26-v1-0e_p676.png
annotation
documentation
Działalność charytatywna

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_60
diagram cit-8-26-v1-0e_p677.png
annotation
documentation
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_61
diagram cit-8-26-v1-0e_p678.png
annotation
documentation
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_62
diagram cit-8-26-v1-0e_p679.png
annotation
documentation
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_63
diagram cit-8-26-v1-0e_p680.png
annotation
documentation
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_64
diagram cit-8-26-v1-0e_p681.png
annotation
documentation
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_65
diagram cit-8-26-v1-0e_p682.png
annotation
documentation
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_66
diagram cit-8-26-v1-0e_p683.png
annotation
documentation
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_67
diagram cit-8-26-v1-0e_p684.png
annotation
documentation
Ochrona i promocja zdrowia

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_68
diagram cit-8-26-v1-0e_p685.png
annotation
documentation
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_69
diagram cit-8-26-v1-0e_p686.png
annotation
documentation
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_70
diagram cit-8-26-v1-0e_p687.png
annotation
documentation
Ratownictwo i ochrona ludności

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_71
diagram cit-8-26-v1-0e_p688.png
annotation
documentation
Cele kultu religijnego

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_72
diagram cit-8-26-v1-0e_p689.png
annotation
documentation
Działalność charytatywno - opiekuńcza

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_73
diagram cit-8-26-v1-0e_p690.png
annotation
documentation
Pozostałe cele

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_74
diagram cit-8-26-v1-0e_p691.png
annotation
documentation
Kwota przekazanej darowizny

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_75
diagram cit-8-26-v1-0e_p692.png
annotation
documentation
Kwota odliczonej darowizny

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_76
diagram cit-8-26-v1-0e_p693.png
annotation
documentation
Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_77
diagram cit-8-26-v1-0e_p694.png
annotation
documentation
Kod kraju numeru identyfikacji podatkowej

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_78
diagram cit-8-26-v1-0e_p695.png
annotation
documentation
Nazwa pełna

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_79A
diagram cit-8-26-v1-0e_p696.png
annotation
documentation
Kod kraju

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_80
diagram cit-8-26-v1-0e_p697.png
annotation
documentation
Województwo

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_81
diagram cit-8-26-v1-0e_p698.png
annotation
documentation
Powiat

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_82
diagram cit-8-26-v1-0e_p699.png
annotation
documentation
Gmina

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_83
diagram cit-8-26-v1-0e_p700.png
annotation
documentation
Ulica

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_84
diagram cit-8-26-v1-0e_p701.png
annotation
documentation
Nr domu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_85
diagram cit-8-26-v1-0e_p702.png
annotation
documentation
Nr lokalu

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_86
diagram cit-8-26-v1-0e_p703.png
annotation
documentation
Miejscowość

element Zalacznik_CIT-D/PozycjeSzczegolowe/P_87
diagram cit-8-26-v1-0e_p704.png