Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

E-sprawozdania dotyczą również podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

W tych przypadkach, sprawozdania sporządzone w postaci papierowej nie będą przyjmowane.

Czy zeskanowanie dokumentów, wchodzących w skład sprawozdania finansowego, uczyni z nich wersję elektroniczną? Owszem, lecz ustawa o rachunkowości precyzuje pojęcie tej "postaci elektronicznej". Według zapisów UoR, pliki cyfrowe muszą zostać przygotowane "w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych".

3 sierpnia 2018 na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano kilkadziesiąt struktur sprawozdań finansowych: struktury e-sprawozdań

Struktury przygotowane zostały w formacie XSD (XML Schema Definition). Pliki XSD opisują schemat budowy wynikowych plików XML sprawozdań. W jaki sposób można je przygotować?

Dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych, Ministerstwo Finansów przygotowało Aplikację e-Sprawozdania Finansowe. Za jej pomocą, osoby fizyczne mogą przygotować elektroniczne sprawozdanie finansowe oraz przekazać je Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Aplikacja oraz podręcznik użytkownika do pobrania ze stron ministerstwa Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe.

Dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, Ministerstwo Finansów nie przygotowało żadnych narzędzi. Zobowiązani są oni do przygotowania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej (pliku XML) we własnym zakresie (za pomocą dedykowanego oprogramowania) oraz jego przekazania do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS. Krajowy Rejestr Sądowy przekaże złożone sprawozdanie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (KAS), co oznacza zniesienie obowiązku dodatkowego raportowania do urzędu skarbowego.

W obu przypadkach plik xml sprawozdania należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe i kierownictwo jednostki.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 69 UoR. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 UPDOF.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.