Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego), muszą sporządzać sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej. Więcej na ten temat w artykule Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej.

Program księgowy Krawiec FK tworzy najważniejsze elementy sprawozdania jakimi są bilans oraz rachunek zysków i strat.

Struktura elektronicznej wersji sprawozdania finansowego, e-Sprawozdania, jest złożona i zawiera wiele dodatkowych elementów.

Aby umożliwić Państwu wywiązanie się z nowych obowiązków, podjęliśmy decyzję o budowie programu Krawiec e-Sprawozdania, za pomocą którego możliwe będzie przygotowanie wynikowego pliku xml kompletnego, elektronicznego sprawozdania finansowego.

Pobierz program Krawiec e-Sprawozdania
Jak utworzyć i podpisać e sprawozdanie finansowe

 

Opis programu

Program Krawiec e-Sprawozdania obsługuje wszystkie 27 struktur sprawozdań, jakie przygotowało Ministerstwo Finansów:

 1. Dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (zgodne z załącznikiem 1 UoR) – w złotych
 2. Dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (zgodne z załącznikiem 1 UoR) – w tysiącach złotych
 3. Dla banków (zgodne z załącznikiem 2 UoR) – w złotych
 4. Dla banków (zgodne z załącznikiem 2 UoR) – w tysiącach złotych
 5. Dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (zgodne z załącznikiem 3 UoR) – w złotych
 6. Dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (zgodne z załącznikiem 3 UoR) – w tysiącach złotych
 7. Dla jednostek mikro (zgodne z załącznikiem 4 UoR) – w złotych
 8. Dla jednostek mikro (zgodne z załącznikiem 4 UoR) – w tysiącach złotych
 9. Dla jednostek małych (zgodne z załącznikiem 5 UoR) – w złotych
 10. Dla jednostek małych (zgodne z załącznikiem 5 UoR) – w tysiącach złotych
 11. Dla organizacji pozarządowych (zgodne z załącznikiem 6 UoR) – w złotych
 12. Dla organizacji pozarządowych (zgodne z załącznikiem 6 UoR) – w tysiącach złotych
 13. Dla alternatywnych spółek inwestycyjnych – w złotych
 14. Dla alternatywnych spółek inwestycyjnych – w tysiącach złotych
 15. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego – w złotych
 16. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego – w tysiącach złotych
 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego – w złotych
 18. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego – w tysiącach złotych
 19. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy (SKOK) – w złotych
 20. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy (SKOK) – w tysiącach złotych
 21. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy (SKOK) – w złotych
 22. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy (SKOK) – w tysiącach złotych
 23. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych – w złotych
 24. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych – w tysiącach złotych
 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w złotych
 26. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w tysiącach złotych
 27. Dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Budowa programu:

Krawiec e-Sprawozdania

1. Menu programu

Za pomocą menu programu wydać możemy następujące polecenia:

 • Nowe e-Sprawozdanie - otwiera okno wyboru schematu sprawozdania, jakie chcemy przygotować
 • Otwórz - otwiera okienko dialogowe wyboru pliku sprawozdania, które wcześniej zostało zapisane w formacie "spr"
 • Zapisz jako - otwiera okienko dialogowe, w którym określić można miejsce zapisu oraz nazwę dla pliku sprawozdania w formacie "spr"
 • Zapisz - w trakcie prac nad sprawozdaniem, dobrym nawykiem jest okresowe zapisanie wprowadzonych danych. Użycie przycisku automatycznie zapisze sprawozdanie w pliku i lokalizacji wskazanej podczas użycia "Zapisz jako", a jeżeli wcześniej plik nie został określony uruchomione zostanie okienko dialogowe zapisu.
 • Eksport do pliku xml - użycie przycisku uruchomi proces sprawdzenia poprawności wypełnienia pól sprawozdania. Znalezione błędy zostaną zaprezentowane w komunikacie błędu. Jeżeli sprawozdanie jest poprawne, otwarte zostanie okienko dialogowe zapisu pliku xml
 • Eksport do pliku pdf - działanie analogiczne jak podczas eksportu do pliku xml, ale plikiem wynikowym będzie pdf 
 • O programie - otwiera okienko zawierające informacje o wersji i licencji programu
 • Zamknij program - zamyka program Krawiec e-Sprawozdania. Jeżeli prowadzona była praca nad sprawozdaniem, a dane nie zostały zapisane, wyświetlony zostanie komunikat

2. Okno nawigacji

Patrząc od góry, w pierwszej kolejności prezentowane są podstawowe informacje dotyczące edytowanego sprawozdania. Poniżej rozpoczyna się wykaz jego głównych elementów jakimi mogą być nagłówek sprawozdania finansowego, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia itp. Zestaw elementów nie jest stały i różni się w zależności od schematu sprawozdania.

Elementy sprawozdania posiadają funkcjonalność przycisków, za pomocą których wygodnie przemieszczać się można w obrębie edytowanego dokumentu.

Szerokość okna nawigacji nie jest stała. Pomiędzy oknem 2 i 3 znajduje się pionowy szary pasek. Najechanie kursorem na ten obszar zmienia jego wygląd, to znak, że przytrzymanie wciśniętego lewego przycisku myszki i przesunięcie w lewo lub prawo, zmieni podział dostępnej przestrzeni ekranu.

3. Główne okno robocze

Po wyborze elementu sprawozdania, główne okno robocze wypełni się jego elementami składowymi. 

 

Budowa dokumentu

Sprawozdanie finansowe posiada strukturę drzewa. Elementy mogą należeć do jakiejś gałęzi sprawozdania i być początkiem kolejnej. 

Aby ułatwić pracę i zwiększyć czytelność dokumentu wprowadzono wcięcia wskazujące przynależność elementu do danej gałęzi.

Budowa dokumentu sprawozdania

Na powyższym zdjęciu widać, że podrzędnym elementem <BilansJednostkaInna> jest element <Aktywa>. Ten z kolei posiada równorzędne elementy <KwotaA> <KwotaB> <KwotaB1> oraz <PozycjaUszczegolawiajaca_1> będąca już początkiem swojej gałęzi z elementami <NazwaPozycji> <KwotyPozycji>

 

 Wygodne przemieszczanie i zaznaczanie

Użycie klawisza TAB spowoduje przemieszczenie do kolejnego pola sprawozdania z zaznaczeniem jego treści.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry po przecinku, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki (LPM) w polu po prawej stronie kwoty.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry przed przecinkiem, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki w polu po lewej stronie kwoty.

Przechodzenie do kolejnego pola sprawozdania

 

Ochrona przed błędami

Na każde pole e-sprawozdania nałożone zostały restrykcje. Przykładowo, pola tekstowe mogą mieć ograniczenie w ilości przyjmowanych znaków, pola liczbowe ograniczenie w ilości cyfr składających się na liczbę, czy ilość miejsc po przecinku. Pole posiadać może również swój szablon zapisu. 

W programie Krawiec e-Sprawozdania każde pole opatrzono dokładnymi adnotacjami, dzięki którym wiadomo jak należy je wypełnić.

Zastosowano również ochronę aktywną. Wprowadzenie niepoprawnych danych zaowocuje wyświetleniem stosownego komunikatu.

Ochrona przed błędami

 

Jeden schemat, wiele możliwości

Większość przygotowanych przez Ministerstwo Finansów schematów e-sprawozdań posiada możliwość wyboru głównych składowych sprawozdania.

Przykładowo, jednostka "mała" może wypełnić bilans zgodnie ze swoim załącznikiem nr 5 UoR lub załącznikiem nr 1 UoR. To samo tyczy wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat (tu dodatkowy wybór pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym), informacji dodatkowych.

Program Krawiec e-Sprawozdania obsługuje wszystkie możliwe kombinacje w zakresie zgodnym z definicją schematu sprawozdania.

Wystarczy jeden "klik", aby dokonać wyboru.

Wybór elementów e-sprawozdania

 

Elementy, pola - opcjonalne i obowiązkowe

W e-sprawozdaniach wiele elementów i pól posiada oznaczenie "opcjonalne".

Element sprawozdania, to zbiór innych elementów i pól danych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie "elementy opcjonalne" dołączane są do sprawozdania na żądanie i równie prosto z niego wykluczane.

Dołączenie elementu opcjonalnego, posiadającego pola obowiązkowe, zobowiązuje do ich wypełnienia.

Elementy opcjonalne e-sprawozdania

 

Zapis sprawozdania do pliku "spr"

Rozpoczęto pracę nad sprawozdaniem, mijają minuty... dziesiątki minut... i więcej...

Czasami nie sposób ukończyć zadanie przy jednym podejściu. W tym celu powstał format zapisu do pliku "spr".

Pliki z rozszerzeniem "spr" nie są plikami wynikowymi e-sprawozdania. Nie można ich podpisać i przekazać do KRS, KAS, US itp.

Pliki z rozszerzeniem "spr", to pliki programu Krawiec e-Sprawozdania. Zawierają one wszystkie dane pól i strukturę sprawozdania (stan przełączników i elementów opcjonalnych), dzięki czemu można w każdej chwili przerwać pracę nad sprawozdaniem i powrócić do niej w dowolnym momencie.

 

Zapis sprawozdania do pliku "pdf"

Program posiada możliwość zapisu utworzonego sprawozdania do pliku pdf. Jest to uniwersalny format zapisu dla dokumentów w sytuacji, kiedy sprawozdanie przekazać trzeba w czytelnej postaci zainteresowanym stronom, jako plik elektroniczny lub wydruk papierowy.

Dokument pdf zawiera wszystkie elementy utworzonego sprawozdania. Każdy element posiadał będzie nazwę węzła xml np. <Aktywa_A>, opis np. "Aktywa trwałe" oraz wprowadzoną do sprawozdania wartość.

Orientacja dokumentu pionowa, format A4. Dla poprawy jego czytelności stosowane są kolorowe nagłówki, zróżnicowana wielkość czcionki oraz wcięcia. Wszystkie strony są kolejno numerowane.

Poniżej fragment wydruku:

Dokument pdf

 

 

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.