Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Aby prace przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych przebiegały sprawnie, przygotowaliśmy poradnik, instrukcję krok po kroku, w jaki sposób wypełnić, podpisać i wysłać CIT-8 (26) za rok 2018.

 

Krok 1 - Jak wypełnić CIT-8 w wersji 26 obowiązującej za rok 2018

 

Informacje początkowe

Wykaz obsługiwanych w programie Krawiec FK deklaracji i ich załączników, znajduje się w zakładce "Zarząd" w sekcji "Deklaracje elektroniczne".

 

Położenie sekcji Deklaracje elektroniczne

 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę deklaracji podświetla ją kolorem i aktywuje przycisk "Otwórz formularz".

 

Lista deklaracji

 

 W początkowym oknie ustawień należy określić okres, za który wyliczone zostanie zeznanie podatkowe.

 

Okres zeznania CIT-8

 

Kliknięcie przycisku "Dalej" otwiera główne okno deklaracji. Zostało ono podzielone na dwie części.

 

Okno CIT-8

 

1. Menu - zawiera 3 przyciski:

  • Przelicz formularz - pierwsze, automatycznie uruchamiane przeliczenie, następuje po otwarciu okna deklaracji. Zmiana źródła danych dla pola, dodanie załącznika, zaznaczenie pola wyboru, to operacje mające wpływ na inne pola formularza. Użycie przycisku "Przelicz formularz" zaktualizuje pola sumujące oraz przeniesie dane z załączników w odpowiednie miejsca deklaracji głównej (jeśli załączniki będą dodawane).
  • Zapisz do XML - Zapisuje CIT-8 do pliku xml pod warunkiem, że wprowadzone wartości pól są poprawne. Wszystkie znalezione błędy zostaną zaprezentowane w oknie komunikatu. Jeżeli deklaracja nie posiada błędów nastąpi wyświetlenie okienka dialogowego, w którym określić można ścieżkę zapisu oraz nazwę pliku.
  • Zapisz do PDF - Zapisuje CIT-8 do pliku pdf, sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji, wyświetla okno dialogowe zapisu pliku.

2. Obszar roboczy - w którym znajdują się elementy zeznania podatkowego CIT-8. Elementy dzielą się na:

  • podlegające edycji - są to pola bezpośredniego wpisywania danych, pola wyboru wartości z list rozwijanych, pola zaznaczeń oraz pola dla których ustawiane jest źródło danych.
  • nie podlegające edycji - są to pola obliczeń (np. sumujące kwoty pochodzące z innych pól formularza), pola z narzuconą wartością (np. kod formularza) oraz pola pobierające dane z innych sekcji edytowanej jednostki (np. data początkowa i końcowa edytowanego roku obrotowego)

 

Wprowadzanie danych

Sposób wypełnienia pola deklaracji zależy od jego typu.

 

Rodzaje pól deklaracji

Rodzaje pól deklaracji

 

1. Pole wyboru - jednokrotne kliknięcie Lewym Przyciskiem Myszki (LPM) w wybraną pozycję powoduje wypełnienie okręgu czarną kropką, symbolizującą dokonany wybór.

2. Lista rozwijana - jednokrotne kliknięcie LPM pokazuje możliwe do wyboru wartości.

3. Pole bezpośredniej edycjijednokrotne kliknięcie LPM pozostawia migający kursor oznaczający gotowość do przyjmowania znaków z klawiatury.

4. Pole zaznaczeniajednokrotne kliknięcie LPM pozostawia znak zaznaczenia. Ponowne kliknięcie usuwa zaznaczenie.

5. Przycisk ustawiania źródła danych uruchamia okienko umożliwiające przegląd oraz wybór kont księgowych, z których mają być pobierane dane.

 

 Definiowanie powiązania pola CIT-8 z kontem

 

Użycie przycisku "Wybierz konto" umożliwi wskazanie konta księgowego i strony Wn lub Ma, z której dane będą pobierane.

 

Wybór strony i konta księgowego

 

Poprzez wielokrotne użycie przycisku "Wybierz Konto", dodać można kolejne konta. Wartością pola deklaracji będzie ich suma.

Dodane do tabeli konto można również usunąć (usunąć jego powiązanie z polem deklaracji) poprzez jego zaznaczenie i użycie przycisku "Usuń".

Przycisk "Gotowe" zamyka okienko ustawiania źródła danych. Wybór zostanie zapamiętany, nie ma potrzeby ponownego wskazywania tych kont w przyszłości. Źródło danych w każdej chwili można edytować.

 

Powiązanie kont z polem CIT-8

 

Załączniki

W deklaracjach elektronicznych oraz zeznaniu podatkowym CIT-8, załączniki stanowią integralną część dokumentu, a po zapisaniu są elementem wewnętrznym głównego pliku deklaracji. Pola do ich wypełnienia umieszczane są bezpośrednio pod CIT-8 z chwilą zaznaczenia potwierdzającego dodanie załącznika.

 

Załączniki deklaracji CIT-8

 

Krok 2 - Jak zapisać deklarację CIT-8 do pliku xml

Pliki wynikowe deklaracji elektronicznych posiadają rozszerzenie xml.

Proces zapisu do pliku poprzedzony jest sprawdzeniem poprawności wypełnienia deklaracji. Sprawdzeniu podlegają poszczególne pola oraz ograniczenia wynikające wprost z zapisów CIT-8. Na poniższym zdjęciu spowodowana została sytuacja, w której kwota odliczeń wykazanych w CIT-8/O przewyższyła kwotę dochodu.

Błędy pola sygnalizowane są już na etapie jego wypełniania. Kompleksowe sprawdzenie następuje po użyciu przycisku "Zapisz do XML". W przypadku błędów wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem, a proces zapisu zatrzymany.

 

Walidacja pól deklaracji CIT-8

 

Brak błędów skutkuje wyświetleniem okna dialogowego zapisu pliku. Podpowiedziana zostanie ścieżka zapisu, zgodna z położeniem folderu roboczego dla edytowanej jednostki oraz nazwa pliku.

Plik zapisać można w dowolnej lokalizacji.

 

Zapis do pliku XML

 

Krok 3 - Jak podpisać CIT-8 za rok 2018

Deklaracje podatkowe CIT-8, rozliczające rok 2018 podpisać można wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Wstępne informacje na ten temat zawarte zostały w naszym artykule "e-Deklaracje, jak podpisać i wysłać deklarację elektroniczną".

Aktualny rejestr dostawców usług zaufania, o którym mowa w ustawie o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, publikowany jest na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji (system informatyczny NBP).

Każdy z dostawców usług zaufania oferuje swoje zestawy (karta, czytnik, program) do składania podpisu kwalifikowanego co powoduje, że nie istnieje jedna instrukcja podpisywania dokumentów. Podpis elektroniczny ma szereg parametrów i trzeba dokładnie wiedzieć jak je ustawić dla konkretnego systemu informatycznego MF, US, itp.

Sprawę komplikuje fakt, że wysyłając źle podpisany dokument do systemu e-Deklaracje (tam trafi CIT-8) nie otrzymamy komunikatu błędu wskazującego co należy poprawić. Przykładowo, złe ustawienie "typu" podpisu spowoduje, że system e-Deklaracje zwróci nam status 409 z opisem "Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów".

W niektórych programach znaleźć można ułatwienie w postaci gotowych profili podpisu np. dla systemu e-Deklaracje. U innych dostawców będzie to informacja pochodząca z instrukcji obsługi lub stron pomocy technicznej.

Szczegółową instrukcję, jak podpisać dokument do systemu e-Deklaracje, udostępnić powinien dostawca zestawu do podpisu kwalifikowanego.

 

Krok 4 - Jak wysłać CIT-8 za rok 2018

Program Krawiec FK posiada bramkę do systemu e-Deklaracje, przyjmującego między innymi zeznanie CIT-8.

 

Bramka e-Deklaracje

 

Do tej pory:

  1. krok - W sekcji "Deklaracje elektroniczne" programu Krawiec FK, wypełniony został CIT-8.
  2. krok - Poprawna deklaracja zapisana została do pliku xml.
  3. krok - W programie do podpisu kwalifikowanego wskazano i podpisano utworzony plik xml, zgodnie z wytycznymi dla systemu e-Deklaracje.

Teraz następuje powrót do programu Krawiec FK. W sekcji "Bramka e-Deklaracje" poprzez użycie przycisku "Prześlij dokument" wskazać należy podpisany plik xml (zapewne z dodanym do nazwy słowem "xades").

Wskazany plik przekazany zostanie do systemu e-Deklaracje. Po krótkiej chwili (jeśli serwery Ministerstwa nie są przeciążone), program odbierze nadany numer referencyjny wraz z numerem i opisem statusu dla przesłanego pliku. Zapewne pierwszym statusem będzie numerek 301 z opisem "Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu".

Parametry przesłanego pliku oraz status zapisane zostaną do tabeli wysłanych dokumentów.

Kolejne sprawdzenie statusu najlepiej ponowić po kilku minutach.

W celu ponownego sprawdzenia statusu NIE należy przesyłać dokumentu ponownie. Pobranie aktualnego statusu dla uprzednio przesłanego pliku nastąpi po jego zaznaczeniu w tabeli i wydaniu polecenia "Aktualizuj status / pobierz UPO".

 

Wysyłanie CIT-8

 

Po pomyślnej weryfikacji dokument może otrzymać status 302, 303 lub od razu status 200.
302 - Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Status należy aktualizować do chwili otrzymania kodu 200, lub któregoś z serii 400 (wskazanie błędu).

Kody 403, 406, 408, 409, to kody wskazujące na złe ustawienie parametrów podpisu! Bez względu na opis im towarzyszący.

Bezpośrednio po otrzymaniu kodu 200, oznaczającego poprawne przyjęcie dokumentu do systemu e-Deklaracje, uruchomione zostanie okienko zapisu otrzymanego zwrotnie pliku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Przycisk "Usuń" - jego działanie skierowane jest do zaznaczonej, w tabeli wysłanych dokumentów, pozycji. Polecenie usunie zapis wyłącznie w tabeli programu Krawiec FK i nie ma wpływu na dokument w systemie e-Deklaracje, czy plik zapisany na dysku. Polecenie stosuje się dla dokumentów, które otrzymały status błędu i dalsze odpytywanie systemu e-Deklaracje o zmianę statusu nie ma sensu.

Również kod 200 jest dla dokumentu statusem ostatecznym i można taki dokument z tabeli usunąć. Tu jednak utracona zostanie możliwość ponownego pobrania nadanego wcześniej UPO (jeśli uprzednio zapisany plik UPO zostanie utracony).

 

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…