Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Zgodnie z zapisami Ustawy o Rachunkowości "Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości". Zakres informacji jaki powinien znaleźć się w dokumencie polityki rachunkowości, ustawa określa w raptem kilku, niegroźnie wyglądających punktach. W praktyce zakres tej informacji jest bardzo szeroki, czyniąc dokument polityki rachunkowości wyjątkowo opasłym tworem.

O ile opisanie podstawowych zasad obowiązujących w jednostce, a dotyczących takich aspektów jak określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów, informacji ogólnych na temat sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, amortyzacji, inwentaryzacji itp. nie nastręcza wielu trudności, to synchronizowanie zmieniającej się struktury planu kont oraz systemu informatycznego jest wyjątkowo niewdzięcznym zajęciem.

W programie Krawiec zastosowano mechanizmy pozwalające zbudować oraz utrzymać aktualność dokumentu polityki rachunkowości w sposób automatyczny. Dokument tworzony jest zawsze dynamicznie, uwzględniając wszelkie zmiany jakie zaszły w strukturze planu kont.

Aby utworzyć dokument polityki rachunkowości przechodzimy do sekcji "Polityka Finansowa", znajdującej się w zakładce "Zarząd". Rozwinięcie Expandera "Edycja i przygotowanie dokumentu Polityki Rachunkowości" udostępnia formularz danych. Jego konstrukcja opiera się na tekstowych polach edycyjnych, przypisanych do wartości liczbowych {0}, {1}, {2} itd. Wartości z pól edycyjnych użyte zostaną do budowy zdań zawartych bezpośrednio w tworzonym dokumencie polityki rachunkowości. Nasze zadanie polega na ich wypełnieniu, dopasowaniu do przyjętych w jednostce zasad.

Program księgowy dla Stowarzyszeń i Fundacji - Krawiec - tworzenie polityki rachunkowości

Ikona "Przygotuj dokument Polityki Rachunkowości" uruchamia proces tworzenia i zapisu pliku pdf. Kompletny dokument zawierał będzie:

  1. Przyjęte zasady rachunkowości. Rozdział tworzony między innymi na podstawie danych wprowadzonych w powyższym formularzu.
  2. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń. Rozdział tworzony na podstawie aktualnego Planu Kont, zgodnie z danymi opisowymi każdego konta.
  3. Wykaz stosowanych kont. Rozdział tworzony na podstawie aktualnego Planu Kont.
  4. Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe. Rozdział tworzony automatycznie.
  5. Opis systemu przetwarzania danych. Rozdział tworzony automatycznie.
  6. Ochrona danych i ich zbiorów. Rozdział tworzony automatycznie.

Ikona „Zapisz”, odnosi się do zapisu danych wprowadzonych do pól edycyjnych.

 


Szybki start, poradnik - Tworzenie polityki rachunkowości.

Program do pełnej księgowości - Krawiec FK

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości w temacie obsługi programu, napisz na adres
soft [małpeczka] fundacjabaltica.pl
Na podstawie Waszych sugestii będziemy na bieżąco rozbudowywać ten dział o nowe porady.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.