Program księgowy Krawiec FS (program księgowy dla stowarzyszeń, program księgowy dla fundacji)

Po pomyślnym zainstalowaniu programu Krawiec, do dyspozycji mamy automatycznie utworzony podmiot o nazwie „Fundacja Małego Odkrywcy”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przestrzeń, w której możemy zapoznać się z programem, wypróbować działanie jego narzędzi czy swobodnie poeksperymentować.

Kiedy etap testowania dobiegnie końca, staniemy przed zadaniem przygotowania Krawca do obsługi swojej jednostki.

Tworzenie nowej jednostki

W zakładce „Ustawienia programu”, w sekcji „Podmioty”, wybieramy „Dodawanie i edycja podmiotów będących obiektami pracy programu”.

Program księgowy Krawiec - Dodawanie nowej jednostki

Wypełniamy pola formularza danymi tworzonej jednostki. Szczególną uwagę należy zwrócić na pola „Data rejestracji w KRS (rozpoczęcia działalności)” oraz „Pierwszy dzień bilansowy”.

Jeżeli jednostka powstała wiele lat temu, wpisujemy daty zgodne ze stanem faktycznym. Dane te, będą wykorzystywane między innymi podczas budowania dokumentu Polityki rachunkowości.

Jeżeli jednostka właśnie się utworzyła, podejmujemy decyzję, co do daty dnia bilansowego. W większości, datę tą określimy jako 31 grudzień, ustalając tym samym rok obrotowy jednostki na zgodny z rokiem kalendarzowym. Program umożliwia oczywiście określenie roku obrotowego w dowolnym przedziale. Data dnia bilansowego jest dla programu podstawą, do automatycznego określania kolejnych lat obrotowych.

Pierwszy rok obrotowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości może być dłuższy niż 12 miesięcy. Spójrzmy na Art. 3 pkt 1.9 ustawy:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. (...) Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. (...)”.

Jeżeli zatem zdecydujemy się na takie połączenie, program umożliwi obsługę pierwszego roku obrotowego o okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Program księgowy Krawiec - Zapisywanie nowej jednostki

Użycie ikony „Zapisz nową firmę” kończy proces dodawania nowego podmiotu. Dodanie nowej jednostki nie powoduje rozpoczęcia pracy w jej obszarze. Obszar pracy wybieramy podczas logowania do programu.

Dodatkowe czynności

Po utworzeniu nowej jednostki należy przejrzeć i ewentualnie dopasować do niej pozostałe elementy systemu, takie jak:

  • Plan kont - co prawda został on zbudowany zgodnie z wyborem dokonanym podczas tworzenia podmiotu i jest zoptymalizowany dla określonego typu jednostki, niemniej może wymagać dalszej rozbudowy lub drobnych korekt.
  • Rodzaje dowodów księgowych i zasady ich numerowania
  • Segregatory lub katalogi przechowywania dokumentów
  • Należy zdefiniować rachunki bankowe, kasę jednostki
  • Polityka rachunkowości

Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zalogować się do jednostki, której elementy chcemy edytować.

 


Szybki start, poradnik - Przygotowanie programu do obsługi nowej/naszej firmy

Program do pełnej księgowości - Krawiec FK

Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości w temacie obsługi programu, napisz na adres
soft [małpeczka] fundacjabaltica.pl
Na podstawie Waszych sugestii będziemy na bieżąco rozbudowywać ten dział o nowe porady.

Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej

Od 1 października 2018, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej.

Więcej…

CIT-8(26) za 2018

W roku 2019, dochód / stratę osiągnięte począwszy od 1 stycznia 2018 roku, rozliczyć należy na formularzu CIT-8 w wersji 26.

Więcej…

Jeśli chcesz otrzymywać od nas powiadomienia o wydanych aktualizacjach, nowych produktach, czy promocjach, dopisz swój adres do listy odbiorców biuletynu informacyjnego.
Po wciśnięciu "Wyślij" poczekaj chwilę na komunikat potwierdzający.